استانداردهای آنالیز آب

استانداردهای آنالیز آب

دستورالعمل و روش هاي اندازه گيري عوامل فيزيكو شيميايي و مواد شيميايي معدني سمي در آب آشاميدني

22nd Edition of Standard Methods for the Examination of Water and Wastewater

APPLIED SURFACE SCIENCE

شمارش میکروارگانیسم های قابل کشت

آب آشامیدنی – ویژگی های میکروبیولوژی

آب آشامیدنی – ویژگیهاي فیزیکی و شیمیایی

transradial artery access

کیفیت آب- نمونه برداری از آب برای آزمون های میکروبیولوژی-آیین کار

Thermoplastic Polyurethanes as Medical Grade Thermoplastic Elastomer

Material Safety Data Sheet

Biochemical Oxygen Demand

Bridge the Gap between Rubber and Plastics

RIGHT HEART PRODUCTS

Thermoplastic Polyether Polyurethane

The Use of Polyurethanes in Food-Contact Applications

ويژگي هاي آب آشاميدني، نمونه برداري و آزمايشات

A General Approach to Mesoporous Metal Oxide Microspheres Loaded with Noble Metal Nanoparticles

The Use of Polyurethanes In Medical Device Applications

فهرست استانداردهاي ملي مرتبط با آب

Facile Synthesis of Mesoporous TiO2 Spheres with Hollow Interiors

Plasters And Adhesive Dressings

UE8040-PF

NE4040-40

NE8040-70

RESIDENTIAL

RESIDENTIAL

RESIDENTIAL

UE8040-ESI0

UE8040-CEP

NE8040-40

NE8040-90

NE4040-70

NE4040-90

Electrochimica Acta

آزمایش MPN

اسیدیته

اکسید آلومینیوم

اندازه گیری سدیم

اندازه گیری سیانید

اندازه گیری کل مواد مطلق

اندازه گیری یون پتاسیم

آهن

تعیین استاندارد فلوئور آب

تعیین رنگ

تفسیر نتایج

تیتراسیون

سنجش میزان co2

سنجش میزان دی ا

سولفات

شناساگر ها

فسفات

فنل

قارچ ها

کرومات

کشت باکتری

کلر

کلسیم

محلول های آزمایش گاهی

مواد آلی

میزان سختی آب

میکروبیولوژی

نمونه برداری از آب برای آزمونهای میکروبیولو‍ژی

نمونه گیری

نیترات

نیتروژن کل

نیتریت

هیدرازین