شما می‌توانید چند صفحه اول کتاب‌های زیر را مشاهده نموده و در صورت تمایل با پرداخت حق اشتراک، به نسخه اصلی و کامل کتاب‌ها دسترسی داشته باشید. جهت دسترسی به نسخه کامل کتاب‌ها اینجا کلیک کنید.

Inorganic Polymeric and Composite Membranes_ Structure, Function and Other Correlations-Elsevier (2011)_merge_1
Membrane Separations Technology
Membrane Technology and Applications_merge_1
MEMBRANE TECHNOLOGY AND ENGINEERING FOR WATER PURIFICATION
membranes for food applications
Modern Applications in Membrane Science and Technology
Nanocomposite
Palladium Membrane Technology for Hydrogen_merge_1
Science and Technology of Separation Membranes (2)_merge_1
Surface Engineering of Polymer Membranes_merge_1
EMERGING MEMBRANE
Catalytic Membranes and Membrane Reactors
Inorganic Membranes
Membrane Technology and Applications in Food and Bioprocessing (Butterworth-Heinemann IChemE) -Butterworth-Heinemann (2010)_merge_1
Membrane Technology and Applications_merge_2
MembraneModificationTechnology andApplications
Membranes for the Life Sciences
NANO AND MICRO ENGINEERED _merge_1
New Insights into Membrane Science and Technology_ Polymeric and Biofunctional Membranes-Elsevier Science (200_merge_1
Recent advances in gas separation by microporous ceramic membranes-Elsevier (2000)_merge_1
Smart Membrane Materials and Systems_ From Flat Membranes to Microcapsule Membranes-Springer (2011)_merge_1
-Sustainable Membrane Technology for Energy, _merge_1
ADVANCED MEMBRANE TECHNOLOGY AND APPLICATIONS