درباره ما

سند چشم انداز مرکز علوم و فناوری غشائی

 

فهرست مطالب

 1. مقدمه: روش شناسي مدل تدوين سند راهبردي
 2. منشور اخلاقي مرکز
 3. ماموريت
 4. چشم انداز تا افق 1404
 5. تحليل SWOT
 6. اهداف كلي
 7. راهبردها و اهداف خرد

 

 1. مقدمه

روش شناسایی تدوین سند راهبردی

از آنجا که برای رسیدن به چشم انداز افق 1404نیازمند برنامه ریزی راهبردی می باشد. مدل زیر مبین چهارچوبی است که جهت استخراج سند راهبردی مرکز مورد استفاده قرار گرفته است.

مدل شامل یک دیدگاه حاکم بر سازمان، شامل

 • سه اصل بنیادی(ماموریت، آرمان و ارزش ها)

دو فرایند اصلی خلق استراتژی  وراهبردها، هدفگذاری می باشد.

 • فرایند خلق استراتژی و سیاست گذاری شامل سه مرحله است:

الف) شناسایی فرصت ها و تهدیدهای محیط خارج و نقاط قوت و ضعف سازمان و تشکیل ماتریس SWOT

ب) تدوین راهبردها و خلق استراتژی اصلی مرکز

ج)  ترجمه و تعریف استراتژی در منظر ارزیابی متوازن و تدوین نقشه راهبردی

 • فرايند هدف گذاري شامل سه مرحله است:

الف(شامل وروديهاي )ماموريت،چشم انداز ،ارزشها( و  از طرف ديگرترجيحات ذينفعان و نيازهاي آتي

ب(تعيين اهداف كلي،اهداف جزيي وشاخص هاي سنجش

ج(بازنگري وتکميل اهداف  بر اساس  راهبردها واستراتژي اصلي

 • شناسايي وتعيين منابع مورد نياز

كه شامل منابع مالي، منابع انساني،تکنولوژي ومحيط زيست،ظرفيت هاي مشاوره،پيمانکاري وتامين كنندگان مي باشد.

كه در اين مرحله برنامه راهبردي نهايي وآمادگي ورود به

 • تدوين برنامه پنج ساله
 • و برنامه ريزي عملياتي وبودجه بندي يكساله  محقق مي گرددو دربخش بعدي
 • اجرای برنامه يكساله و در بخش آخر
 • فرايند ارزيابي عملكرد و پايش منطبق بر اصول ارزيابي متوازن،

به منظور بهبود مستمر، بازخورد ها  بر اساس اندازه گيري شاخص ها وبر اساس منطق عارضه يابي سازماني ،براي رسيدن  به اهداف برنامه  ساليانه  اعمال وبا تلاش گروهي وسازماني  اقدامات اصلاحي انجام مي پذيرد وبا توجه به عملکرد ساليانه برنامه هاي 5 ساله نيز براي رسيدن به افق چشم انداز مورد بازنگري قرار مي گيرند.

 

 1. منشور اخلاقي مرکز

 

 • منشور اخلاقي مرکز:

 

 • باورهاي محوري  
 • اصلي ترين هدف مرکز بعد از رضايت خداوند متعال ،ارزش آفريني،ارائه خدمت صادقانه و كسب رضايت محققان و فعالان حوضه علوم وفنون غشایی مي باشدكه درانجام اين مهم تمامي سعي وتلاش خود راخواهيم نمود.
 • خدمات اين مرکز باعث غنا و تعالي زندگي مردم مي شود .
 • سرمايه و امکانات مرکز را بعنوان يك امانت ، تلقي داشته و همواره در حفظ و حراست آن كوشا مي باشيم.
 • مي توانيم با خدمت برتر به آرمان مرکز برتر برسيم
 • ارزش ها
 • ( ارزشهاي اخلاقي) وقت شناسي، وظيفه شناسي، آراستگي ،صداقت در گفتار و رفتار، راز داري و امانت داري ،دوري از غيبت، رعايت نظم و انضباط، صبر و حوصله، ادب و احترام، را از مهمترين اصول موفقيت شركت مي دانيم.
 • ( عدالت محوري)رعايت عدالت و پرهيز از هرگونه تبعيض در جريان امور و فعاليت ها با هدف حفظ حقوق مردم، مراجعين و كاركنان مرکز را برخود واجب مي دانيم.
 • ( تکريم ارباب رجوع وهمکاران) ضمن احترام به همکاران و درقالب ضوابط و مقررات اداري، تبديل فرهنگ تکريم، پاسخگويي و گره گشايي از مشکلات مردم و مراجعين به يك ارزش حاكم در مرکز را از جمله وظايف اصلي خود مي دانيم.
 • ( انتقاد پذيري) استفاده از انتقادها، پيشنهادها و نظرهاي سازنده مردم و مراجعين و همکاران بعنوان يك فرصت كليدي براي مرکز است كه آن را غنيمت مي شماريم.
 • (صرفه جويي) به منظور استفاده هر چه بهتر از منابع و امکانات موجود، رعايت اصول صرفه جوئي و پرهيز از تجمل گرائي و هزينه هاي غير ضروري را بابهره گيري از مفاهيم و اصول مهندسي ارزش بر خود واجب مي دانيم.
 • (ارزيابي اقدامات)با توجه به ارزش هاي الهي، عمل به تمامي موارد ياد شده را ميزان ارزيابي انديشه و كردار خود در ميدان واقعي مي دانيم.

                                                                                                                                                                                          

 1. ماموريت

ماموریت اصلی این مرکز بومی سازی و مشارکت در ارتقاء دانش فنی موجود در زمینه علوم و فناوری های غشایی و بالا بردن موقعیت علمی کشور در منطقه از طریق ایجاد بستر مناسب پژوهشی برای هماهنگی تحقیقات علوم جدید، تشویق کارهای تیمی و ارتباط فعال با سایر واحدهای پژوهشی در سطح کشور و جهان بمنظور انجام پژوهشهای بنیادین جهت تولید علوم غشایی و همچنین انجام تحقیقات کاربردی مورد نیاز صنایع می باشد.

از دیگر مأموریتهای مهم این گروه هدف قرار دادن بحران کم آبی و بی‌ آبی در کشور ، کاهش آلودگیهای زیست محیطی‌ حاصل از آلاینده‌های آبی و گازی با ایجاد بستر مناسب جهت رشد و استفاده علوم و تکنولوژی غشاها می‌باشد.

فرآیندهای جداسازی غشایی ازدهه 1960 کاربردهای صنعتی یافته اند وبرخی ازآنها مانند جداسازی گازها توسط غشاء عمری کمتر ودرحدود25 سال دارند. درخلال این دوره زمانی، این فرآیندها کاربردهای متنوعی درصنایع یافته ورشد چشمگیری دربازارفروش بدست آورده اند . این روند که آینده روشنی را برای فناوری جدا سازی غشایی نوید میدهد، عمدتا به دلیل مزایای ویژه فرآیندهای این فناوری درمقایسه با سایر روشهای کلاسیک نظیرجذب با حلال ، جذب سطحی ، فرآیندهای Cryogenic و… میباشد . عمده ترین مزایای فرآیندهای غشایی رامی توان درموارد زیرخلاصه نمود:

 1. مصرف انرژی کمتربرای انجام جداسازی
 2. امکان انجام عملیات جداسازی دردمای محیط
 3. سهولت دستیابی به کلیه فازهای جداسازی شده
 4. انجام عملیات جداسازی توسط تجهیزاتی با وزن وحجم کم
 5. نصب وعملیات ساده
 6. حداقل نیاز به کنترل، بازرسی ، تعمیر و نگهداری
 7. طبیعت مدولار بودن فرآیند وبنابراین انعطاف پذیری بالای فرآیند برای پاسخگویی به انواع نیازهای جداسازی
 8. عدم نیاز به استفاده ازمواد شیمیایی برای جداسازی وبنابراین عدم وجود مشکلات زیست محیطی ناشی ازمصرف مواد شیمیایی
 9. ایده ال برای مناطق دوردست وموقعیتهایی که امکان فرآهم آوردن تسهیلات جانبی فرآیندها موجود نباشد.

آنچه ازآن به عنوان فناوری غشایی یاد میشود ، شامل مجموعه ای ازفرآیندها است که مهمترین آنها عبارت از: میکرو فیلتراسیون، اولترا فیلتراسیون، نانو فیلتراسیون، اسمزمعکوس، تراوش تبخیری، دیالیز، الکترودیالیز، نفوذ گاز، تراوش گاز، غشاهای مایع، تماس دهنده های غشایی و راکتورهای غشایی هستند. درهریک ازاین فرآیندها می توان محورهای کلی ذیل یعنی توسعه غشاهای جدید ( بکاربردن مواد جدید برای ساخت غشاء ، بهبود غشاهای موجود)، توسعه کاربرد غشاهای موجود( طراحی فرآیند، مطالعات امکان سنجی، بررسی های اقتصادی،روشهای شستشو و…)، بررسی  مکانیسم جداسازی توسط غشاء، مدلسازی وشبیه سازی فرآیند غشایی مشکلات فرآیندی مرتبط نظیر گرفتگی درارتباط با ساخت غشاهای جدید برای تحقیقات در نظر گرفت. امروزه استفاده ازفناوری نانونیز برای ساخت غشاها توجه بسیاری را به خود معطوف نموده است. دراین حوزه وسیع ازپژوهشهای غشایی ، مهمترین چیزی که به تحقیقات جهت می دهد، بودجه پژوهش است که توسط متقاضیان پژوهش تامین می شود. درحال حاضر درکشورما فناوری غشایی برای جداسازی مایعات بکارگرفته می شود. شیرین سازی آب توسط فرآیند اسمزمعکوس ، دیالیز خون توسط فرآیند دیالیز وتغلیظ شیروتولید پنیر به کمک فرآیند اولترا فیلتراسیون ، ازجمله مهمترین مصارف این فناوری درکشورما هستند. متقاضیان تحقیقات درزمینه فناوری غشایی درحوزه جداسازی مایعات به نسبت متنوع بوده و شامل صنایع تصفیه آب وپساب ، صنایع پزشکی ، صنایع غذایی ولبنی، صنایع فلزی، صنایع نفت ، گازوپتروشیمی ، صنایع شیمیایی و… می شوند.

بهبود وضعیت تحقیقات درحوزه غشاء وفرآیندهای غشایی می تواند توسط تاسیس یک مرکزهماهنگ کننده برای تحقیقات غشایی حاصل شود. چنانچه این تحقیقات به نتایج مطمئنی جهت استفاده درمقیاس صنعتی دست یابد، آینده بسیاری ازفرآیندها را درصنایع تحت تاثیر خود قرارخواهد داد. به این دلایل ، لزوم همگامی تحقیقات در کشور ما با تحقیقات جاری دردنیا دراین زمینه کاملا محسوس است وهدف ازتاسیس مرکزپژوهشی حاضردراین راستا می باشد.

بيانيه ماموريت 

مأموریت اصلی این گروه هدف قرار دادن بحران کم آبی و بی‌ آبی در کشور ، کاهش الودگیهای زیست محیطی‌ حاصل از آلاینده‌های گازی با ایجاد بستر مناسب جهت رشد و استفاده علوم و تکنولوژی غشاها می‌باشد. اين مرکز مصمم است با تکيه بر مديريت كارآمد، منابع انساني متخصص، استفاده بهينه از ظرفيت هاي بخش خصوصي و بهره مندي از فناوري هاي نوين و انجام تحقيقات كاربردي، تمامي تلاش خود را جهت دسترسي به اهداف و ارتقاء سطح رضايت مندي ذينفعان معطوف نمايد.

 

 

 1. چشم انداز تا افق 1404

بيانيه چشم انداز                                                                                                                                                                          

در افق چشم انداز سال 1404، مرکز علوم و فناوری غشایی، به عنوان مرکزی پيشرو در ايران، الگويي براي منطقه و مركزي تاثير گذار در اتخاذ سياست هاي كلان در بخش فناوری غشایی  و علوم مرتبط، مي باشد.

مرکز علوم و فناوری غشایی در افق اين چشم انداز چنين ويژگي هايي خواهد داشت:

 1. ساختاري چابك و پويا، آينده نگر و رقابت پذير
 2. برتري عملياتي در شرايط بحران
 3. پاسخگو به نيازهاي جديد صنایع و سازمانها
 4. تامين كننده کالاها و خدمات تخصصی مرتبط با علوم و فناوریهای غشایی با رعايت استاندارهاي زيست محيطي
 5. تعامل مطلوب با ذينفعان، الگو در جذب رضايت آن ها و داراي جايگاهي مطلوب در جامعه
 6. مرکزی يادگيرنده، پيشرو در نوآوري و بهره مند از دانش و تکنولوژي روز
 7. منابع انساني با انگيزه، متخصص ،مشاركت پذير و يادگيرنده
 8. الگويي براي سایر مراکز هدایت و حمایت از تحقیقات تجربی
 9. بزرگترین مرکز ساخت و مونتاژ سیستمهای مرتبط با فن آوری های غشایی
 10. جامع ترین مرکز اموزش علوم و فناوری ها غشایی با رعایت استانداردهای بین المللی
 11. جامع ترین مرکز جمع اوری و نشر اطلاعات مرجع و نرم افزارهای تخصصی ، طراحی ، نصب و راه اندازی و بهره برداری از سیستم های غشایی

 

 1. تحليل SWOT

تجزيه و تحليل محيط درون سازماني

      قوت ها     

 1. ارتباطات بین المللی با مراکز تحقیقاتی مشابه UNESCO center for membrane science and technology، مراکز تحقیقاتی کشورهای استرالیا، کره و چین
 2. در اختیار داشتن دانش ساخت غشا های مختلف
 3. انجام پروژه های مختلف که نتایج آن ها در معتبر ترین ژورنال های تخصصی بنام

(Journal of Membrane Science)با بیش از 350 ارجاع بین المللی به چاپ رسیده است.

 1. دارای تیم تحقیقاتی مجرب و متخصص
 2. دسترسی و ارتباط با شرکت های بین المللی تولید کننده غشاهای تجاری مانند MF,NF,UF,RO
 3. در اختیار داشتن دانش تخصصی در زمینه طراحی و ساخت تجهیزات مرتبط با تکنولوژی غشا
 4. توانایی هیبرید کردن تکنولوژی غشایی با سایر تکنولوژی ها در جهت تولید تکنولوژی ZLD(Zero Liquid Discharge)
 5. در اختیار داشتن تجربه و دانش کافی مربوط به کالبد شکافی غشا(Membrane Autopsy)
 6. ارتباط داشتن با اساتید مطرح بین المللی و داخلی فعال در حوضه علوم وفنون غشایی
 7. شناسایی و ارتباط با مرکز های فعال در این حوضه در خصوص تامین تجهیزات مورد نیاز پکیج های ساخت ماژول های غشایی و سیستم های پیش تصفیه
 8. دسترسی به شبکه آزمایشگاه های ملی کشور
 9. دسترسی به کلیه استاندارد ها و پتنت های مرتبط با حوضه غشا

      ضعف ها

 1. عدم پشتیبانی و حفاظت از اختراعات
 2. نام تجاری و برند ظعیف
 3. ناشناخته بودن در بین مشتریان
 4. ساختار پرهزینه مرکز
 5. عدم دسترسی به منابع و اعتبارات لازم جهت توسعه و راه اندازی خط تولید
 6. موانع موجود به خاطر تحریم ها در جهت انتقال و جابجایی پول
 7. موازی کاری در کشور در حوضه تحقیقات تجربی و آزمایشگاهی
 8. عدم وجود منابع فارسی معتبر و قابل دسترس در کشور

تجزيه و تحليل محيط برون سازماني

      فرصت ها

 1. نیاز های برطرف نشده مشتری در حوضه تامین آب مانند نصب سیستم های تکمیلی جهت رسیدن به حدZLD در صنایع پر مصرف مانند فولاد و پتروشیمی
 2. ظهور تکنولوژی جدید در خصوص سیستم های پیش تصفیه واحد های غشایی جهت افزایش کارایی و راندمان واحد غشایی
 3. کم شدن محدودیت های قانونی
 4. پتانسیل جهت ایجاد مشاغل و کارآفرینی در قسمت پایین دست
 5. نیاز مبرم به دانش کالبد شکافی غشا(Membrane Autopsy)
 6. بازیابی غشا های مستعمل و از کار افتاده جهت صرفه جویی، جلوگیری از خروج سرمایه ملی و ارز

      تهديدها

 1. تغییر در سلیقه مشتری که باعث فاصله گرفتن از ماژول های غشایی می شود.
 2. ظهور محصولات جایگزین پر قدرت
 3. افزایش محدودیت های تجاری تحریم ها
 4. عدم ثبات مدیریتی
 5. دلسرد شدن نیرو های متخصص به دلیل نبودن بودجه و اعتبار لازم

با توجه به بررسی های انجام گرفته مدلی که برای مرکز علوم و فنون غشایی برای یکسال در نظر گرفت شده است، راهبرد پیش برانه (S-O) می باشد که ماتریس آن در زیر آمده است.

راهبرد پیش برانه(S-O)
نقاط قوت(S) فرصت ها(O)
1.       ارتباطات بین المللی با مراکز تحقیقاتی مشابه مراکز UNESCO center for membrane science and technology، مراکز تحقیقاتی کشورهای استرالیا، کره و چین

2.       در اختیار داشتن دانش ساخت غشا های مختلف

3.       انجام پروژه های مختلف که نتا آن ها در معتبر ترین ژورنال هی تخصصی بنام (JMS)با بیش از 350 ارجاع بین المللی به چاپ رسیده است.

4.       دارای تیم تحقیقاتی مجرب  و متخصص

5.       دسترسی و ارتباط با رکت های بین المللی تولید کننده غشاهای MF,NF,UF,RO

6.       در اختیار داشتن دانش تخصصی در زمینه طراحی و ساخت تجهیزات مرتبط با تکنولوژی غشا

7.       توانایی هیبرید کردن تکنولوژی غشاییبا سایر تکنولوژی ها در جهت تولید ZLD

8.       در اختیار داشتن تجربه و دانش کافی مربوط به کالبد شکافی غشا(Membrane Autopsy)

9.       ارتباط داشتن با اساتید مطرح  بین المللی و داخلی فعال در حوضه علوم وفنون غشایی

10.   شناسایی و ارتباط با شرکت های فعال در این حوضه در خصوص تامین تجهیزات مورد نیاز پکیج های ساخت ماژول های غشایی و سیستم های پیش تصفیه

11.   دسترسی به شبکه آزمایشگاه های ملی کشور

دسترسی به کلیه استاندارد ها و پتنت های مرتبط با حوضه غشا

1.      نیاز های برطرف نشده مشتری در حوضه تامین آب مانند نصب سیستم های تکمیلی جهت رسیدن به حدZLD در صنایع پر مصرف مانند فولاد و پتروشیمی

2.      ظهور تکنولوژی جدید در خصوص سیستم های پیش تصفیه واحد های غشایی جهت افزایش کارایی و راندمان واحد غشایی

3.      کم شدن محدودیت های قانونی

4.      پتانسیل جهت ایجاد مشاغل و کارآفرینی در قسمت پایین دست

5.      نیاز مبرم به دانش کالبد شکافی غشا(Membrane Autopsy)

6.      بازیابی غشا های مستعمل و از کار افتاده جهت صرفه جویی، جلوگیری از خروج سرمایه ملی و ارز

 

 

ماتریس SWOT:

ضعف ها قدرت ها  
راهبرد تدافعی

(W-O)

راهبرد پیش برانه

(S-O)

فرصت ها
راهبرد ابقایی

(W-T)

راهبرد تعدیلی

(S-T)

تهدید ها

 

راهبرد پیش برانه(S-O): استراتژی در پی استفاده از فرصت ها که به خوبی با توانایی های مرکز هماهنگی دارد.

راهبرد تدافعی(W-O): غلبه بر ضعف ها به منظور استفاده از فرصت ها

راهبرد تعدیلی(S-T): شناسایی روش هایی که شریک میتواد با استفاده از آنها خطر پذیری خود را از تهدید ها کاهش دهد.

راهبرد ابقایی(W-T)یک استراتژی کاملا دفاعی که مانع آسیب دیدن مرکز بعت ضعف هایش از تهدیدات خارجی می شود.

 1. اهداف كلي

هدف اصلي :

هدف از تاسيس مرکز در اساسنامه عبارت است از:

 

اهداف بلند مدت و راهبردی

 

 • گسترش ارتباط و همکاری با صنایع مرتبط در جهت اهداف زیر:
 • کشف گلوگاههای صنعتی و بررسی آنها جهت رفع یا بهینه سازی با استفاده از فناوری غشایی
 • تولید دانش فنی بومی سیستمهای غشایی مورد استفاده در صنایع و جلوگیری از وابستگی صنایع به خارج از کشور جهت حفظ استقلال ملی ، کاهش خروج ارز و جلوگیری از بهره برداری های سیاسی به دلیل این نوع وابستگی ها
 • عرضه دانش فنی ارتقا یافته در حوضه علوم و فناوری های به روز آوری شده به داخل و خارج از کشور و تولید ثروت ملی
 • حضور فعال در همایش های داخلی و خارجی با اهداف زیر :
 • مرکز مفید و فعال در همایشها جهت نشان دادن توان علمی مرکز و بالا بردن سطح علمی آن
 • بررسی دقیق آخرین مقالات داخلی و خارجی و استفاده از آنها
 • شناخت و ارتباط با افراد توانمند جهت بالا بردن بنیه علمی مرکز
 • برگزاری همایشها و کارگاهای تخصصی
 • راه اندازی نشریه تخصصی به زبان انگلیسی با هدف انتشار مقالات داخلی
 • حمایت و پشتیبانی از محققین علاقه مند و طرحهای تحقیقاتی

جهت رسیدن به اهداف بیان شده برنامه پنج ساله مرکز به قرار زیر می باشد:

 

الف) ساخت تجهیزات

 • طراحی، ساخت و بهینه سازی دستگاه نیمه صنعتی‌ تولید غشاهای الیاف تو خالی و صفحه تخت‌
 • طراحی و ساخت دستگاه نیمه صنعتی‌ تولید ماژول غشایی
 • طراحی ، نصب و راه‌اندازی دستگاه شیرین سازی آب با کمک تکنولوژی اسمز معکوس و اسمز پیشرو
 • طراحی ، نصب و راه‌اندازی دستگاه شیرین سازی آب با کمک تکنولوژی تقطیر غشایی و انرژی خورشیدی
 • طراحی ، نصب و راه‌اندازی دستگاه تصفیه فاضلاب صنعتی‌، مسکونی و شهری با کمک تکنولوژی راکتور زیستی غشا‌
 • طراحی و ساخت غشاهای الیاف تو خالی‌ برای استفاده در دیالیز خون
 • طراحی و ساخت واحد های نوین پیش تصفیه و هیبرید کردن آن ها

ب) بومی سازی

 • بومی سازی و تبین دانش پیش تصفیه به عنوان یک بخش حیاتی در فرایند های غشایی
 • بومی سازی و ایجاد بانک اطلاعاتی علوم و فناوری های غشایی به زبان فارسی جهت تسهیل دسترسی محققین و پژوهشگران به منابع اطلاعاتی و پایگاهای داده مربط
 • تبیین و بومی سازی استاندارهای موجود در زمینه تصفیه و شیرین سازی آب و جداسازی گازها

ج) تولید نرم‌افزار شبیه‌ساز

 • برنامه نویسی و تولید نرم‌افزار شبیه‌ساز فرایند جدا سازی گازها با استفاده تکنولوژی غشاها
 • برنامه نویسی و تولید نرم‌افزار شبیه‌ساز طراحی واحدهای تصفیه و شیرین سازی آب با کمک اسمز معکوس

د) نانو غشا‌‌های پیشرفته

 • ساخت غشا‌‌های نانو کامپوزیتی با خاصیت ضّد فولینگ
 • ساخت غشا‌‌های نانو کامپوزیتیسرامیکی برای جدا سازی گازها با خاصیت جدا سازی و نفوذ بالا
 • اصلاح سطح غشا‌‌ها ی موجود جهت بالا بردن کیفیت و عملکرد آنها در فرایندهای جدا سازی گازها و تصفیه و شیرین سازی آب شور
 1. راهبردها واهداف خرد

 

برنامه عملی‌ سه سال اول

 • توسعه و فراهم کردن زیر ساختار‌های تولید غشا‌ الیاف تو خالی‌
 • توسعه و تولید غشاهای نانو ساختار جهت افزایش عملکرد آنها در فرایند شیرین سازی آب و جدا سازی گازها
 • ساخت و توسعه دستگاه شیرین سازی آب با کمک انرژی خورشیدی و غشا‌ تقطیری
 • طراحی و راه اندازی واحدهای پیش تصفیه ماژولهای غشایی
 • مستند سازی و استاندارد سازی
 • تدوین و تهیه نرم افزارها بنیادی و شبیه ساز مرتبط با علوم غشایی